Privacyverklaring

 

Van Ammers Vertaalbureau is een handelsnaam van Van Ammers Taalbureau. Van Ammers Taalbureau respecteert de privacy van haar cliënten en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Van Ammers Taalbureau  gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de verkregen persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Van Ammers Taalbureau  gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt uitsluitend voor de doeleinden zoals die in deze Privacyverklaring zijn omschreven. In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die wij verkrijgen van en over onze cliënten.

 

Verzamelde gegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten wordt u gevraagd uw e-mailadres, voor- en achternaam, adresgegevens en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Facturatie, het verstrekken van prijsopgaven en de boekhouding;

  • Voor het uitvoeren van de opdracht  zoals met u overeengekomen, doorgaans bestaande uit (beëdigde) vertaaldiensten;

  • Contact met u op te nemen over vertaalopdrachten die bij Van Ammers Taalbureau in behandeling zijn;

  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;

  • De verzamelde gegevens worden niet voor marketing doeleinden gebruikt.

 

Uw NAW-gegevens worden opgenomen in het beveiligde online boekhoudsysteem dat Van Ammers Taalbureau aanhoudt bij Reeleezee B.V. te Breukelen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om aan alle wettelijke eisen en voorschriften te kunnen voldoen die aan onze boekhouding worden gesteld.

De door u voor (beëdigde) vertaling aangeleverde documenten worden uitsluitend digitaal bewaard in het beveiligde online account van Van Ammers Taalbureau bij de Cloud dienst Dropbox Inc. Op onze beveiligde account is een tweestapsverificatie van toepassing. Uitsluitend de vertaler heeft toegang tot uw documenten en de verrichtte (beëdigde) vertalingen. Van Ammers Taalbureau zal deze documenten en de (beëdigde) vertalingen niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij Van Ammers Taalbureau daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

Dropbox voldoet aan de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shield Frameworks. Wij verwijzen u ook naar de website van Dropbox Inc, www.dropbox.com voor meer informatie over hun beveiliging en bescherming van de online accounts.

Bescherming persoonsgegevens
Van Ammers Taalbureau  draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Van Ammers Taalbureau  bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten en de wettelijke bewaartermijnen en voorschriften die hierop van toepassing zijn.

Verstrekken van gegevens
Van Ammers Taalbureau  zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak. Van Ammers Taalbureau  behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van)) Van Ammers Taalbureau , bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Van Ammers Taalbureau  zal zich inspannen (indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt) u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door middel van het plaatsen van een bericht op deze website.

Cookies
Op onze website www.vanammersvertalingen.com maken wij gebruik van tracking cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Of u kunt in de cookie melding van de website aangeven dat u geen tracking cookies van de Van Ammers Taalbureau website accepteert. In dat geval kan het echter voorkomen dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot specifieke onderdelen van onze website.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke contactgegevens wij over u hebben vastgelegd of indien u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via info.vanammers@gmail.com. U heeft het recht Van Ammers Taalbureau  te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van u te verwijderen, mits dit niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen en voorschriften waaraan wij moeten voldoen. Van Ammers Taalbureau  zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Van Ammers Taalbureau  en het privacybelang van u.

Verantwoordelijkheid van Van Ammers Taalbureau

De Van Ammers Taalbureau website www.vanammersvertalingen.com bevat hyperlinks naar websites van derden. Van Ammers Taalbureau  is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen in de Privacyverklaring worden bekend gemaakt op deze webpagina. De huidige versie is gewijzigd op 27 februari 2018.

Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring of over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar info.vanammers@gmail.com.

Toepasselijk recht
Op deze Privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VAN AMMERS TAALBUREAU

Piraeushaven 41

1448 KG  Purmerend

Telefoon:x06-13369888x| E-mail: info.vanammers@gmail.com

Internet: vanammersvertalingen.com  | KvK: 37132662                                                                               Datum:   27 februari 2018