top of page

Disclaimer

 

Deze website en de informatie daarop, alsmede de informatie die via deze website persoonlijk ter beschikking wordt gesteld, wordt samengesteld door Van Ammers Taalbureau & Dienstverlening (hierna: VATD), statutair gevestigd in Purmerend, Piraeushaven 41. Kamer van Koophandel te Alkmaar, inschrijfnummer 37132662.

Door gebruikmaking van deze website, wordt u geacht ook deze disclaimer zorgvuldig te lezen en de geldigheid daarvan te aanvaarden. VATD gaat ervan uit dat u dit doet en dat u, als u deze website verder gebruikt, dit doet met inachtneming van deze disclaimer. Indien u deze disclaimer niet aanvaardt, dan gaat VATD ervan uit dat u deze website niet verder bezoekt, noch gebruikmaakt van de informatie daarop.

Hoewel VATD de informatie op deze website met uiterste zorg samenstelt, kan VATD de correctheid van de informatie niet garanderen. Het gebruik van de informatie is dan ook voor uw eigen rekening en risico.

VATD verkrijgt de informatie van diverse bronnen en met behulp van geautomatiseerde systemen waarvan de informatie onjuist of onvolledig kan zijn. Dat wil zeggen dat VATD de juistheid van deze gegevens en informatie, voor zover aanwezig, niet kan garanderen en dat deze soms onjuist of onvolledig kan zijn.

VATD, inclusief medewerkers en eigenaar, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de juistheid en volledigheid van op deze site ter beschikking gestelde informatie. Aan de website en de informatie die daarop wordt getoond of ter beschikking wordt gesteld kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie, met inbegrip van de bepalingen van deze voorwaarden, kan VATD te allen tijde wijzigen, zonder dat u daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Zodra dergelijke wijzigingen op de website worden vermeld zijn deze van kracht. Informatie die via deze website aan u ter beschikking wordt gesteld mag u slechts gebruiken voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de informatie, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten uitsluitend bij VATD of haar opdrachtgevers. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming de informatie en/of de website openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, voor zover anderszins is toegestaan onder dwingend recht.

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar wordt verwezen zo zorgvuldig mogelijk. VATD kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden en aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden.

bottom of page